Za pracovní úraz vám náleží odškodnění včetně náhrady mzdy

Pracovní úraz může být velkou nepříjemností jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. I když bezpečnostní předpisy napomáhají předcházení úrazů, nedá se vždy zajistit, aby k úrazům nedocházelo. Pracovní úrazy mohou mít velmi vážné následky, proto existují závazné právní předpisy, které jasně definují to, jak se tyto situace řeší. Osvětlují pojem pracovní úraz, postup při této události, hlášení, šetření i odškodnění pracovního úrazu. Většinu souvisejících pojmů a postupů lze najít v zákoníku práce.

Pracovní úraz není každé poškození zdraví při práci

Pohled na to, co je nebo není pracovní úraz, se mezi zaměstnanci a zaměstnavateli značně liší. Zaměstnavatelé neradi pracovní úrazy uznávají, zaměstnanci by chtěli klasifikovat jako pracovní úraz každou nehodu v práci. Proto je nutno řídit se zákoníkem práce, podle kterého je pracovním úrazem poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, ke kterému došlo bez jeho přičinění působením zevních vlivů v souvislosti s pracovními úkoly a jejich plněním.

Pracovním úrazem například není kýla, která však v určitých případech může být nemocí z povolání. To je ale vždy na posouzení lékařem. Nepatří sem také úrazy vzniklé na cestě do práce a z práce. Úrazy posuzuje zaměstnavatel. Pokud s jeho rozhodnutím zaměstnanec nesouhlasí, sdělí svůj názor zaměstnavateli a osobě, která zodpovídá za oblast BOZP. Poté se může obrátit na odbory, inspektorát práce či se rozhodnout pro řešení soudní cestou.

Jak postupovat při pracovním úrazu

Dojde-li k pracovnímu úrazu, vyplatí se postupovat podle následujících kroků:
• Zajistit první pomoc postiženému
• Ujistit se o bezpečnosti dalších osob
• Postarat se o evidenci úrazu a jeho ohlášení
• Provést šetření a navrhnout bezpečnostní opatření
• Zajistit záznam úrazu a odškodnit ho

Pro ošetření pracovního úrazu vždy vyhledejte lékařskou pomoc, lékařská správa je nezbytným dokladem v posuzování pracovního úrazu a případném následném odškodnění. Evidence úrazů se provádí v knize úrazů, hlášení úrazů je upraveno nařízením vlády a to minimálně Policii ČR, odborovému orgánu, zdravotní pojišťovně a oblastnímu inspektorátu práce.

Poškozený musí být odškodněn

Právní předpisy stanovují jasně, že pokud byl zaměstnanec poškozen, patří mu odškodnění. Odškodnění nemusí být jednoduchým procesem. Pokud došlo k zavinění i ze strany zaměstnance, odškodnění se krátí. Odškodné tvoří nemocenská, náhrada za ztrátu na výdělku, bolestné, odškodnění za ztížení společenského uplatnění, úhrada nákladů na léčení, úhrada věcných škod. Zaměstnavatelé jsou pro případ pracovních úrazů pojištěni, pokud však jde o zavinění z jejich strany, vyžaduje po nich pojišťovna úhradu části nákladů.

Vyplatí se nezanedbat prevenci

Zajistit opatření proti vzniku pracovního úrazu patří mezi základní povinnosti zaměstnavatele, danou zákoníkem práce. Navíc tak zaměstnavatel ušetří na platbách odškodného, které po něm zpětně může chtít pojišťovna, vyhne se sankcím nebo uzavírání provozu. Proto je důležité pracovním úrazům předcházet. Ideální je svěřit tento úkol do rukou specialisty s odbornou způsobilostí k zajištění prevence rizik v oblasti BOZP.