Co dělat, když zaměstnavatel nevyplácí mzdu

V současné době stále častější obrázek – zaměstnanci přicházejí domů bez vyplacené mzdy, nebo jsou odkazováni na to, že mzda bude vyplacena o něco později. Problémy v rodině, řešení otázek, jak zaplatit za základní potřeby v situaci, kdy vina rozhodně není na straně zaměstnance? Jak se v takovém případě bránit, jaké zákonné možnosti se zaměstnanci nabízejí? Odpovědi najdete v zákoníku práce, který popisuje možnosti ochrany zaměstnanců, kterým majitel mzdu za práci neposkytuje nebo nevyplácí ve sjednaném řádném termínu.

Můžete zrušit pracovní poměr

Zákon dává zaměstnanci právo využít radikální možnost v případě, že zaměstnavatel nevyplatil mzdu do doby patnácti dnů po uplynutí doby splatnosti. Touto možností je okamžitě zrušit pracovní poměr. Toto zrušení musí mít písemnou formu a zaměstnavateli musí být prokazatelně doručeno – poštou do vlastních rukou nebo přímo na pracovišti – také do vlastních rukou. Pracovní poměr tak skončí dnem, kdy bylo doručeno oznámení zaměstnavateli. Zaměstnanci tím vznikne nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu shodnou s délkou výpovědní doby, tedy na trojnásobek průměrného výdělku.

Dlužnou mzdu může vyplatit úřad práce

Když se se zaměstnavatelem na výplatě dlužné mzdy a dalších nároků nelze dohodnout, můžete o výplatu dlužné mzdy požádat na úřadu práce – pouze však v případě že se jedná o platební neschopnost zaměstnavatele, což bývá nejčastější příčinou nevyplácení mezd.

Platí zde však i další omezení. Například celková výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci nesmí překročit za jeden měsíc jeden a půl násobek průměrné mzdy v národním hospodářství. Úřad práce také neuspokojuje zaměstnanci plnou výši dlužných mzdových nároků, ale nejvýše v rozsahu, který odpovídá splatným mzdovým nárokům za tři kalendářní měsíce rozhodného období.

Na úřadu práce vám také poradí, jak postupovat, o poradenství zdarma můžete požádat také odbory nebo inspektorát práce. Konzultovat potíže lze i s bezplatnými občanskými poradnami. Lze také podat na zaměstnavatele insolvenční návrh.

Jak rozvázat pracovní poměr

Než neustále vyčkávat na výplatu opožděné nebo dlužné mzdy a trápit se nejistotou, bývá někdy lepší pracovní poměr ukončit. Zákoník práce říká, že toto lze učinit dohodou, okamžitým zrušením či zrušením ve zkušební době nebo právě výpovědí. Výpověď nebo dohoda není pro zaměstnance, který nedostává plat, výhodná, protože ztrácí nárok na odstupné. Vhodné je zde okamžité zrušení pracovního poměru, ke kterému nepotřebujete spolupráci zaměstnavatele. Vzniká zde i nárok na zákonné odstupné. Pokud zaměstnavatel nezaplatí ani poté, je třeba podat žalobu a požadovat i úroky z prodlení.