Studium při zaměstnání a zvyšování kvalifikace mají zelenou

Chcete získat lepší práci, vyšší pozici nebo jen cítíte, že vaše současná kvalifikace již neodpovídá požadavkům, které jsou na vás kladeny a rozhodli jste se zvýšit si kvalifikaci a stupeň vzdělání? Lidé, kteří již pracují, si voli formu studia při zaměstnání, tedy kombinované studium, které jim umožní jak dále pracovat, tak studovat. Zvládnout současně práci, školu a soukromý život však není jednoduché, a úspěšné zkombinování těchto činností vyžaduje pomoc blízkých a spolupráci se zaměstnavatelem, který by měl tuto snahu uvítat. Podporu studujícím nabízí i stát.

Co studium při práci obnáší

Studium při zaměstnání slouží k doplnění vzdělání středního nebo vysokoškolského při plném pracovním nasazení. Kombinované studium je tomuto požadavku přizpůsobeno. Výuka probíhá jednou nebo dvakrát za měsíc většinou v pátek nebo v sobotu. V této době se studující zúčastňují výuky, přednášek, seminářů a setkání s vyučujícími. Studenti musí být hodně samostatní a předpokládá se u nich schopnost samostudia. Oproti dennímu studiu nelze očekávat úlevy – objem látky i nároky jsou stejné, liší se pouze forma, často se dává přednost elektronické komunikaci a e-learningu.

Studium při zaměstnání je v dnešní době stále populárnější. Tato skutečnost je patrná také z neustále se rozšiřující nabídky studijních programů soukromých i veřejných vysokých škol. Na oblibě získává především kombinované manažérské studium MBA programů.

Jak podporuje studium při zaměstnání stát

Na zvyšování kvalifikace pracujících a rozšíření jejich uplatnění má velký zájem i stát. Ten podporuje studující při zaměstnání především úlevami na dani. V případě, že poplatky za zkoušky neuhradí zaměstnavatel, může si zaměstnanec odečíst od základu daně z příjmu náklady, které jsou s nimi spojené, a to až do výše 10 000 Kč. Slevy mohou uplatňovat i studující do 28 let, kteří absolvují prezenční doktorandské studium.

Co vám může poskytnout zaměstnavatel

Postoj zaměstnavatele k dalšímu studiu při zaměstnání nebo zvyšování kvalifikace může být rozdílný. Záleží na tom, zda se jedná o vaše dobrovolné rozhodnutí nebo požadavek zaměstnavatele. Jestliže zaměstnavatel požaduje od zaměstnance doplnění vzdělání, ukládá mu zákon povinnost vyjít studujícímu vstříc. Pokud by se studium uskutečňovalo i v pracovních dnech, záleží na dohodě, zaměstnavatel poskytne volno, které však nemusí být placené. Na zkoušky však má zaměstnanec nárok čerpat placené volno v rozsahu dvou dnů na každou zkoušku, na státnice a obhajobu diplomové nebo závěrečné práce dokonce 10 dnů placeného volna. Tento nárok se nevztahuje na opravné termíny.